Algemene voorwaarden

Social Roots is gevestigd aan het Willemsplein 2-5, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 27252119.

1. Definities

  • Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
  • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die met Social Roots is overeengekomen opdrachten te (doen) verrichten.
  • Opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht uitvoert, zijnde de personen die namens Social Roots optreden.

2. Algemeen

2.1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor diensten uitgevoerd door Social Roots tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, of door Social Roots schriftelijk of per email zijn bevestigd.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Social Roots, voor de uitvoering waarvan door Social Roots derden dienen te worden betrokken.

2.3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Social Roots niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Social Roots in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.5. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet zolang deze niet in strijd zijn met de door Social Roots gehanteerde voorwaarden. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen de voorwaarden van Social Roots te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien de voorrang van de wederpartij gedongen is.

3. Totstandkoming van de opdracht

3.1. Opdrachten komen tot stand door ondertekening door opdrachtgever van een offerte of opdrachtbevestiging, danwel doordat Social Roots daadwerkelijk uitvoering geeft aan de geoffreerde werkzaamheden. Ondertekening geschiedt door bevestiging per e-mail, post of een digitale handtekening. Een offerte of opdrachtbevestiging bevat tenminste een omschrijving van de opdracht en de tarieven. 

3.2. Als de offerte niet getekend is zoals in artikel 3.1. beschreven maar gefactureerde overeengekomen bedragen wel betaald worden wordt dit als bevestiging beschouwt van de complete opdracht.

3.3. De opdrachtgever is verplicht om alle essentiële informatie voor het opstellen en uitvoeren van de werkzaamheden tijdig te verstrekken. Social Roots is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of gebreken in de uitvoering van de opdracht als gevolg van het niet, niet tijdig of onvolledig aanleveren van deze informatie door de opdrachtgever.

4. Grondslag offertes

4.1. De offertes van Social Roots zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

4.2. De geldigheidsduur van de offertes gedaan door Social Roots is 14 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.

4.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Social Roots niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.4. Social Roots zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren (inspanningsverplichting). Social Roots behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door anderen. Social Roots rapporteert regelmatig aan de opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.

4.5. Social Roots kan haar prijzen per kalenderjaar indexeren. Een indexering van de prijzen wordt schriftelijk per email bevestigd.  

5. Verlenging en beëindiging van de overeenkomst

5.1. In het geval van een overeengekomen opdracht, gelden de volgende voorwaarden:

  • annulering dient schriftelijk (kan per e-mail) te geschieden;
  • bij annulering twee weken voor het opstellen van de strategie is Social Roots gemachtigd om een factuur ter hoogte van € 1500,- te sturen

5.2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.3. Indien de opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand gekomen is, deze wenst te breken, zal minimaal 50 % van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht worden alsmede andere eventuele schade voortvloeiend uit de annulering.

5.4. Social Roots heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. In dergelijke gevallen heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

5.5. Social Roots heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5.6. Ook is het niet toegestaan zogenaamde adultpages/MP3/warez pagina’s en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst c.q. in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van Social Roots.

5.7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Social Roots derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Social Roots dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.8. Social Roots zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit houdt in dat Social Roots zich inzet om de opdracht naar de huidige stand van de techniek en volgens de geldende professionele normen uit te voeren.

5.9. Social Roots is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.10 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Social Roots de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.11 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Social Roots aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Social Roots worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Social Roots zijn verstrekt, heeft Social Roots het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Social Roots ter beschikking heeft gesteld. Social Roots is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Social Roots is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6. Geschillen en toepasselijk recht

6.1. Op deze algemene voorwaarden en alle offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Social Roots en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

6.2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst zullen, indien de partijen er onderling niet uitkomen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Social Roots is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

7. Intellectueel eigendom

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Social Roots het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de door haar gemaakte offertes, rapporten, voorstellen, enz. 

7.2. De opdrachtgever mag de inhoud van de genoemde documenten alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Social Roots is het de opdrachtgever niet toegestaan om de informatie en/of het ontwerp van deze documenten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te gebruiken voor andere doeleinden, noch om deze beschikbaar te stellen aan derden.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld op de factuur.

8.2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het verschuldigde een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 

8.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Social Roots en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Social Roots onmiddellijk opeisbaar zijn.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Social Roots voor schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht. Indien de opdracht een doorlooptijd heeft van meer dan zes maanden, wordt het bedrag dat Social Roots maximaal aansprakelijk kan zijn beperkt tot het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

9.2. Social Roots is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10. Marketingcampagnes en uitgaven

10.1. In het geval dat marketingcampagnes worden uitgevoerd via het account van de klant, draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor alle uitgaven in verband met dergelijke campagnes. Social Roots kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overschrijdingen van het budget.

10.2. In het geval dat marketingcampagnes worden uitgevoerd via het Social Roots account, zal Social Roots de klant informeren over het vastgestelde budget. Als er sprake is van een overschrijding van het overeengekomen budget door een fout van Social Roots, zal Social Roots de extra kosten voor zijn rekening nemen.

10.3. Social Roots behoudt zich het recht voor om eventuele fouten in de facturering te corrigeren en de klant te factureren voor de correcte bedragen, inclusief eventuele tekorten, binnen een redelijke termijn na ontdekking van een dergelijke fout.

11. Vertrouwelijkheid

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.